Papenvoortsedijk 1c, Rijkevoort
06-12558965
info@kinderopvangkakelbont.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kinderopvang Kakelbont, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17188279 en statutair gevestigd aan Papenvoortsedijk 1c te Rijkevoort (L), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Hebt u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via

Contactgegevens:

Kinderopvang Kakelbont
Papenvoortsedijk 1c
5447 NG Rijkevoort

Website: kinderopvangkakelbont.nl
E-mail: info@kinderopvangkakelbont.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang Kakelbont verwerkt uw persoonsgegevens, als u contact met ons opneemt en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij op die manier verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch (betrokkene; kind; leeftijd; wettelijke vertegenwoordiger)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangkakelbont.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderopvang Kakelbont verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij gebruiken de gegevens om contact op te kunnen nemen om een afspraak te kunnen maken voor een kennismaking/rondleiding.

Bij de inschrijving van een kind, dan wel bij het doorgeven van een wijziging of bij beëindiging van de opvang, vragen wij eveneens om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • de aanvraag of het verzoek af te handelen;
 • een contract voor plaatsing af te sluiten;
 • facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
 • het kind de best mogelijke zorg te verlenen;
 • aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder het doorgeven van persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

Ook gebruiken wij deze gegevens voor andere activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen en om klanten te informeren over onze dienstverlening.

Gegevens van sollicitanten en medewerkers gebruiken wij in het kader van de uitoefening van de rol van werkgever.
Gegevens van worden geregistreerd met als doel:

 • werving en selectie van medewerkers;
 • het onderhouden van contacten met sollicitanten en medewerkers;
 • het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor het werkgeverschap;
 • het bijhouden van gegevens voor verzuimadministratie;
 • het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met uitbetaling van salarissen;
 • om geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderopvang Kakelbont neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvang Kakelbont) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@kinderopvangkakelbont.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang Kakelbont verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderopvang Kakelbont gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar websites

Op deze website van Kinderopvang Kakelbont staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en we raden u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderopvang Kakelbont en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goeiedag-dagbesteding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kinderopvang Kakelbont wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact

Kinderopvang Kakelbont neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met Kinderopvang Kakelbont. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kinderopvangkakelbont.nl.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze pagina met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 december 2020.